Ak sa v rámci riešenia vypracovanie diplomovej práce vyskytujú podklady alebo výsledky  ktoré riešenie,sú duševným vlastníctvom spolupracujúce firmy, uvedie je študent v osobitnej  správe technickej, ktorá nebude súčasťou tohto projektu. Odkaz na správu sa uvedie v súpise citácií. Táto technická správa bude k dispozícii len oponentom a členov komisie pre obhajobu, ktorí týmto budú viazaní mlčanlivosťou o jej obsahu. Počet strán tejto správy sa započítava do rozsahu projektu  podľa stanoviska vedúceho zadanej úlohy.
 

Dosky a predné listy

Predna doska musí obsahovať názov školy s vyznačením vypracovanie diplomovej práce, rok odovzdania a meno studenta, meno vedúceho zadanej úlohy a dátum odovzdania projektu, kópie zadanie úlohy, čestné vyhlásenie o samostatnosti spracovanie projektu vyhlásenie o využití výsledkov úlohe, anotácie projektu v českom alebo slovenskom a cudzom jazyku, obsah  zoznam projektu,použitého označenia, skratiek a termínov. Hlavná textová časť projektu musí mať úvod obsahujúci stručnú formuláciu problému, text projektu včetně tabuliek a obrázkov.

Posted in Nezařazené