Obchodné podmienky

OBCHODNE PODMIENKY:

1. Základné informácie:

adresa: 956 03 Krtovce 88
tel. 0905 997 060
email: rosarium@rosari­um.sk
web: www.rosarium.sk
Obchodné meno: Matej Zeman, IČO: 52535614, DIČ: 1125959868, živnostenský list zapísaný na: Okresný úrad Topoľčany Číslo živnostenského registra: 470–20693

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu na www.rosarium.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s dodacími a obchodnými podmienkami.

Podmienkou úspešného odoslania objednávky je korektné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri odosielaní objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou nepredvídateľnej chyby vo výrobe (ako je napr.: vyhynutie porastov v dôsledku extrémneho sucha, zlých poveternostných podmienok, škôd zapríčinených inou osobou, zastavenie výroby v dôsledku nedodania komponentov potrebných na výrobu dodávateľom a všetkých ostatných okolností ktoré môžu nepriaznivo narušiť výrobný proces.)

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

5. Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou na adresu udanú zákazníkom pri odosielaní objednávky.

Za tovar možno zaplatiť nasledovnými spôsobmi: Pri preberaní zásielky v hotovosti na pošte, kuriérovi alebo nám pri osobnom odbere.

6. Zaokrúhľovanie.

Vyhradzujeme si právo zaokrúhľovania Eura na jeden cent (0,01 €).

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi.

Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prevzatý. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, znehodnotený tovar a pod.).

9. Storno objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak je chybne uvedená adresa, ak je chybná objednávka, alebo ak vznikli neriešiteľné okolnosti ohľadom odoslania objednávky zapríčinené kupujúcim alebo treťou osobou. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v co najkratšej lehote avšak najneskôr do 30-tich kalendárnych dní.

10. Reklamácia

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • poškodenie a zničenie tovaru v dôsledku neodbornej manipulácie
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

11. Reklamačný poriadok

Alternatívne riešenie sporov Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.eu­ropa.eu/…in/in­dex.cfm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.